Основи на компютърните мрежи

Автор: Делян Генков

От тази страница може да изтеглите учебника ми "Основи на компютърните мрежи" по учебната програма на дисциплината "Компютърни мрежи", предназначен за студентите от специалност "Компютърни системи и технологии" в Технически университет - Габрово.

Всички права запазени. Никоя част от съдържанието на тази книга не може да бъде репродуцирана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на автора.

Основи на компютърните мрежи - Д. Генков

Изтегляния:4698

Предвидено е отпечатване на книгата в ограничен тираж, формат А5, 160 страници. Цената на печатното издание предстои да бъде уточнена. При интерес към получаване на печатно копие, моля заявете на e-mail адрес: Delyan Genkov's e-mail address

Съдържание:

1. Категоризиране на мрежите
1.1 Въведение в мрежите - понятия, определения
1.2 Компоненти на компютърната мрежа
1.2.1 Компютърни системи
1.2.2 Периферни устройства
1.2.3 Мрежови контролери
1.2.4 Преносна среда
1.2.5 Мрежови устройства
1.3 Видове компютърни мрежи
1.3.1 Категоризация според размера на мрежата
1.3.2 Категоризация според ролите на отделните компютри
1.3.3 Категоризация според предоставяните услуги
1.3.4 Категоризация според топологията
2. Модели на компютърните мрежи
2.1 Разделяне на моделите на нива
2.2 Препоръчителен модел на ISO – модел на взаимодействие между отворени системи – OSI (Open System Interconnection)
2.2.1 Физическо ниво (Physical Layer)
2.2.2 Канално ниво (Data-Link Layer)
2.2.3 Мрежово ниво (Network Layer)
2.2.4 Транспортно ниво (Transport Layer)
2.2.5 Сеансово ниво (Session Layer)
2.2.6 Представително ниво (Presentation Layer)
2.2.7 Приложно ниво (Application Layer)
2.3 Капсулация на данните (Data Encapsulation)
2.4 Интернет модел
3. Физическо ниво
3.1 Среди за предаване на информация и съединителни елементи
3.1.1 Коаксиален кабел
3.1.2 Усукани двойки проводници
3.1.3 Оптични влакна
3.1.4 Безжични среди
3.2 Сигнализация в компютърните мрежи
3.2.1 Модулация
3.2.2 Сигнали с и без връщане в нулата
3.2.3 Многонивово кодиране
3.3 Режими на предаване на данни
4. Канално ниво
4.1 Логическа топология на мрежата
4.2 Формиране на кадри
4.3 Кодопрозрачност
4.3.1 Кодопрозрачност при Манчестърско кодиране (10 Mbit/s Ethernet)
4.3.2 Кодопрозрачност при 100 Mbit/s Ethernet – 4b/5b
4.4 Управление на грешки
4.4.1 Контрол по четност (нечетност)
4.4.2 Блоков контрол по четност
4.4.3 Контролна сума (Checksum)
4.4.4 Циклична проверка с излишък - CRC (Cyclic Redundancy Check)
4.5 Адресиране
4.6 Управление на достъпа до средата
4.6.1 Определени дисциплини – Token Ring
4.6.2 Неопределени дисциплини – Ethernet
4.6.3 Развитие на Ethernet
4.7 Кадър на мрежи Ethernet
4.8 Разделяне на каналното ниво на поднива
5. Мрежово ниво – адресиране и функции на протокола IPv4
5.1 Структура на IPv4 адрес
5.2 Получаване на IP адреси
5.3 Запазени адреси
5.4 Мрежова маска (Network Mask)
5.5 Шлюз по подразбиране (Default Gateway)
5.6 Разделяне на мрежа на подмрежи
5.7 Специални адреси
5.8 Частни IP адреси и превод на мрежови адреси (NAT)
5.9 Безкласово адресиране
5.10 Заглавна част на IPv4 протокол
5.11 Тип на услугата
5.12 Фрагментация на пакети
6. Интернет протокол версия 6 (IPv6)
6.1 Структура на IPv6 адрес
6.2 Специални IPv6 адреси
6.3 Методи за назначаване на IPv6 адреси
6.3.1 Статично назначаване на IPv6 адрес
6.3.2 Назначаване само на номер на мрежа – EUI-64 Interface ID
6.3.3 Механизъм за автоматично определяне на целия адрес (Stateless Autoconfiguration)
6.3.4 Назначаване на адрес чрез DHCP сървър
6.4 Механизми за съвместимост
6.4.1 Двоен стек (Dual Stacking)
6.4.2 Тунелиране (Tunneling)
6.4.3 Превод на протоколи (Protocol Translation)
6.5 Сравнение на заглавните части
6.6 Заглавия за разширения (Extension Headers)
6.7 Мобилност при IPv6
7. Маршрутизация
7.1 Маршрутизираща таблица
7.2 Статична и динамична маршрутизация
7.3 Маршрутизиращи протоколи
7.3.1 Външни и вътрешни протоколи
7.3.2 Протоколи, използваши вектор на разстоянието (Distance Vector)
7.3.3 Протоколи, използващи състоянието на собствените си връзки (Link State)
7.3.4 Сравнение на двата класа протоколи
7.4 Конкретни реализации на маршрутизиращи протоколи
7.4.1 RIP (Routing Information Protocol)
7.4.2 OSPF (Open Shortest Path First)
7.4.3 EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)
8. Спомагателни протоколи на мрежово ниво
8.1 Протокол за съвпадения на адреси (Address Resolution Protocol, ARP)
8.2 Вариация на протокола - ProxyARP
8.3 Протокол за управляващи съобщения в Интернет (Internet Control Message Protocol, ICMP)
8.3.1 Проверка за достижимостта до даден възел (Ping)
8.3.2 Съобщение за грешка „Не мога да стигна до получателя“ (Destination Unreachable)
8.3.3 Пренасочване (Redirect)
8.3.4 Съобщения „Търсене на маршрутизатор“ и „Обява за маршрутизатор“
8.3.5 Изтекло време (Time Exceeded)
8.4 Протокол ICMPv6
9. Транспортно ниво
9.1 Протокол за управление на предаването (Transmission Control Protocol, TCP)
9.1.1 Потвърждения при TCP протокол
9.1.2 Кодови битове
9.1.3 Установяване и прекратяване на връзка
9.1.4 Управление на потока данни
9.1.5 Едновременно предаване (мултиплексиране) на различни потоци данни
9.2 Протокол за потребителски дейтаграми UDP (User Datagram Protocol)
10. Сеансово и представително ниво
10.1 Сеансово ниво (Session Layer)
10.1.1 Установяване на диалога
10.1.2 Управление на диалога
10.1.3 Синхронизация
10.1.4 Управление на активността
10.1.5 Обработка на изключения
10.1.6 Протоколи на сеансово ниво
10.2 Представително ниво (Presentation Layer)
10.2.1 Форматиране (представяне) на данни
10.2.2 Компресиране на данни
10.2.3 Криптиране на данни
11. Приложно ниво
11.1 Система за области от имена (Domain Name System, DNS)
11.2 Електронна поща (e-mail)
11.3 Протокол за предаване на хипертекст (HTTP)
11.4 Протоколи за предаване на файлове (FTP, TFTP)
11.5 Автоматично назначаване на параметри (DHCP)
11.6 Отдалечен достъп (Remote access)
11.6.1 Telnet
11.6.2 Secure Shell (SSH)
11.6.3 Remote Desktop Protocol (RDP)
11.6.4 Virtual Network Computing (VNC)
11.7 Мрежово наблюдение и управление (SNMP)
Списък на използваните термини и съкращения